Obavijest udrugama-Registar stvarnih vlasnika

Obavijest udrugama-Registar stvarnih vlasnika

O odredbama čl. 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Pravilnika o registru stvarnih vlasnika prema kojem je potrebno u FINI izvršiti upis u Registar stvarnih vlasnika.

Registar je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima: a) pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske:1. trgovačkih društava,2. podružnica stranih trgovačkih društava,3. udruga,4. zaklada,5. fundacija i 6. ustanova kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač b) trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava koji je obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj, a na temelju zakona kojim se uređuje OIB.

Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.

Nadalje obavještavam Vas da je shodno odredbama čl. 33. Zakona subjektima iz čl. 32. Zakona propisana obveza čuvanja ažuriranih podataka o stvarnom vlasniku.

Prema obavijesti Ministarstva financija za udruge će se iz sustava OIB-a jednokratno preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Istim Zakonom čl. 153. propisane su prekršajne sankcije u slučaju nepridržavanja odredbi iz čl. 32 i 33. ( te ostalih odredbi Zakona) te Vam skrećem pozornost na visoke kazne:

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ako ne raspolaže odgovarajućim, točnim i ažuriranim podacima propisanima člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona o svome stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima (članak 33. stavak 1.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ako odgovarajuće, točne i ažurirane podatke propisane člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim pravilnikom koji donese ministar financija (članak 33. stavak 1. i članak 32. stavak 8.).(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona.

Više informacija o Registru stvarnih vlasnika, kao i o načinu upisa podataka o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar stvarnih vlasnika dostupno je na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika

Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:

- pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr ili

- na broj telefona 0116345451

Korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećoj poveznici: www.fina.hr

 
Naglašavamo da FINA nema u potpunosti ažurirane sustave te je potrebno da ovlaštena osoba kluba provjeri, u najbližoj poslovnice FINE, da li su podaci o stvarnim vlasnicima preuzeti putem OIB-a kluba odnosno jesu li njihovi klubovi u „Registru stvarnih vlasnika".
 
Boćarski savez PGŽ